• 1

    Description slide 1

  • 2

    Description slide 2

Işgärler syýasaty bankyň üstünlikli işiniň girewi

Işgärler syýasaty bankyň üstünlikli işiniň girewi bolup,onuň işgärleriniň ussatlygyny we jogapkärçiliginiň ýokary derejesiniň esaslarynda taplanýar. Bankyň işgärler syýasaty Türkmenistanda hereket edýän kanunçylyga we işgärleri seçip almak bilen baglanyşykly döwrüň talaplaryna laýyklykda alnyp barylýar.

Türkmenistanda ýaşaýyş jaý karzlaşdyrylyşy

Beýik Galkynyş zamanamyzda Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Türkmenistan döwletimizde ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini düýpli ýokarlandyrmak-da bahasyna ýetip bolmajak uly ädimler ädildi. Bu gün Türkmenistan ykdysady ösüşi, şol sanda ilatynyň ýaşaýyş derejesi boýunça iň öňdebaryjy döwletleri...