• 1

    Description slide 1

  • 2

    Description slide 2

TÜRKMENISTANYŇ “PREZIDENTBANK” DÖWLET TÄJIRÇILIK BANKYNYŇ IŞ MEÝILNAMASY

Türkmenistanyň ”Prezidentbank” DTB-y Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011-2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasyndan” “Türkmenistanyň ykdysady, maliýe we bank ulgamlaryny ösdürmegiň 2012-2016-njy ýyllar üçin Maksatnamasyndan” 2016-nji ýyl üçin Döwlet býujetinden we Prezident maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek we bank öz ösüş ugurlaryny kesgitlemek bilen 2016-nji ýyla aşakdaky ugurlary esasy işjeňligine gönükdirer:

Bankyň dolandyrylyşyny we guramaçylyk düzümini kämilleşdirmek maksady bilen şahamça açmak we onuň düzüm birligini kesgitlemek...dowamy

Karz Hasaplaýjy

Görnüş
Göterim
Mukdar
Ýyl

Goýum Hasaplaýjy

Görnüş
Möçber
Göterim